Cnc Program Aktarım Cihazı USB Kart RS232

DS200 CNC Data Server

FANUC, Mitsubishi, Siemens, YASNAC, Uni Pro, Mazak Mazatrol, Okuma kontrollerle uyumlu CNC Data Server Program aktarım cihazı ile tek bir tuş ile , makine hafızasına program atılabilir.Hafızası yeterli olmayan cnc işleme merkezleri , cnc tornalar , cnc otomatlar için de cihaz üzerinden ( cnc makine hafızasına atmadan – cnc program aktarım cihaz üzerinden ) program atılabilmektedir.

Cnc Program aktarım cihazı , CNC makinenin rs232 haberleşme portundan yeterli uzunlukta hazırlanmış kablo ile birlikte gelmektedir.


Cnc program aktarım cihazı kutu içeriği :
RS232 Kablosu : 1 adet
USB Kart Okuyucu : 1 adet
SD Hafıza Kartı : 1 adet
rs232 CNC Program Aktarım kablosu : 1 adet

Cihaz Teknik Bilgi – Fiyat – Sipariş için Lütfen arayınız.
+90 505 290 08 26 İbrahim KALİ

Cnc Program Aktarım Cihazı Fonksiyonları :

LCD Ekran :
2 satır 16 sütundan olusan LCD ekranda cihazın o an ki durumu görülebilmektedir. Bekleme anında
ekranda ki “Dos.No:3/3” ibaresinde ki 3/3 kısmının sağında ki 3 rakamı hafıza kartı içinde ki toplam
NC dosya sayısını, solda ki 3 rakamı ise kaçıncı dosyanın seçili olduğunu gösterir. 2. satırda ki “MTSB-
01.NC” ise seçili dosyanın ismini gösterir.
Unutulmaması gerekir ki DS-200 cihazı uzun dosya isimlerini desteklemez. 8.3 yapısından daha
uzun dosya isimleri (ismi 8 karakterden fazla olan dosyalar) “xxxxxx~1.NC” seklinde gösterilir. Bu
durum hataya sebebiyet vermez, aynı sekilde dosya gönderim islemi gerçeklestirilebilir.
Yesil Led :
Tek basına yesil ledin yanması cihazın bekleme konumunda (stand-by) olduğunu gösterir. Dosya
gönderimi ve ya dosya alımına hazırdır.
Kırmızı Led :
Yesil led ile birlikte kırmızı ledin yanması cihazın dosya gönderimi veya alımı için CNC’den
baslangıç komutunu beklediğini gösterir. Aynı sekilde program gönderme sırasında iki ledin birlikte
yanması CNC’nin alım tampon belleğinin dolması dolayısıyla DS-200’e bekle komutunu gönderdiğini
gösterir. Çalısma sırasında bu ledlerin yanıp sönmesi normal bir durumdur.
Yalnızca kırmızı ledin yanması cihazın o an program gönderdiğini ya da aldığını gösterir.

A Tusu :
Tus takımında ki A ve B tusları ile hafıza kartı içerisinde ki dosyalar arasında geçis
yapılabilmektedir. A tusu dosya sıra numarasını 1 artırır.
B Tusu :
Tus takımında ki A ve B tusları ile hafıza kartı içerisinde ki dosyalar arasında geçis
yapılabilmektedir. B tusu dosya sıra numarasını 1 azaltır.
C Tusu :
CNC’ye gönderim yapmak için C tusuna basılmalıdır. Adım adım dosya gönderim islemi asağıda
belirtilmistir..
· Tezgah hafızasına program gönderme :

 1. Hafıza kartında ki NC program A ve B tuslarıyla seçilerek ekranda isminin görülmesi
  sağlanır.
 2. C tusuna basılır. Ekranda üst satırda “%0” ibaresi çıkar, yesil led, kırmızı led ile
  birlikte yanar, cihaz CNC’nin basla komutunu beklemektedir.
 3. CNC’nin basına geçilir, tezgah EDIT moduna alınır.
 4. Oxxxx seklinde (Örneğin O0001) program numarası girilir.
 5. READ / INPUT tuslarına basılarak program alma islemi baslatılır.
 6. Program alma islemi bittiğinde DS-200 cihazının ekranında “%100” ibaresi çıkar,
  kırmızı led söner, yalnız yesil led yanar ve cihaz çalısmaya hazır sekilde bekleme
  moduna döner.
  · DNC modda (Drip feed, Remote veya Online mod) çalıstırma :
 7. Hafıza kartında ki NC program A ve B tuslarıyla seçilerek ekranda isminin görülmesi
  sağlanır.
 8. C tusuna basılır. Ekranda üst satırda “%0” ibaresi çıkar, yesil led kırmızı led ile
  birlikte yanar, cihaz CNC’nin basla komutunu beklemektedir.
 9. CNC tezgahın basına geçilir.
 10. Tezgah modeline göre TAPE veya RMT veya AUTO moduna alınır. Bazı tezgahlarda
  bu modlara geçis operatör paneli üzerinden yapılamaz. Bu tip durumlarda ilgili
  parametre değistirilerek tezgah DNC moduna alınır.
 11. Operatör panelinden “Cycle Start” tusuna basılır.
 12. Tezgah DS-200’den data çekmeye baslar.
 13. Program tamamen bittiğinde DS-200 ekranında “%100” yazar ve yine bekleme
  konumuna geçer.

Program Gönderimi ile Đlgili Notlar :
· Eğer program gönderme islemi herhangi bir sekilde tamamlanmamıs veya yarıda
kesilmisse Reset tusuna bir kere basılarak DS-200’ün yeniden baslatılması gerekmektedir.
· Dosya ismi O0000 ile 09999 arasında olan programlar için bekleme ekranında O harfine
basılmadan numara tuslanarak dosya seçimi yapılabilir. Örneğin hafıza kartında 70 adet
dosya var ise ve O5478.NC isimli dosya CNC’ye gönderilmek isteniyor ise sırasıyla 5, 4, 7
ve 8 tuslarına basılmalıdır. 8 tusuna basıldıktan sonra cihaz ilgili dosyayı ekrana getirir, C
tusuna basarak tezgaha gönderilebilir.
D Tusu :
CNC’den DS-200’e program almak için D tusu kullanılır. Adım adım dosya alma islemi asağıda
belirtilmistir.

 1. DS-200 bekleme konumunda iken D tusuna basılır.
 2. Ekranda “DOSYA ISMI :” ibaresi çıkar. Bu kısımda tus takımı ile Oxxxx olacak sekilde 4
  hane program numarası girilir (Örneğin O5425.NC için sırayla 5, 4, 2 ve 5’e basılır).
 3. Son rakam girildikten sonra ekranda “CNC’DEN GONDER” ibaresi çıkar.
 4. CNC tezgah basına geçilir, tezgah EDIT moduna alınır.
 5. Oxxxx seklinde gönderilecek programın ismi yazılır ve PUNCH / OUTPUT START tusuna
  basılarak program gönderme islemi baslatılır.
 6. Tezgah programı göndermeye basladığında DS-200 ekranında “Alınıyor” yazar, alt satırda
  da alınan programın byte cinsinden büyüklüğü gösterilir.
 7. Program alma islemi bittiğinde DS-200 bekleme moduna geçer.
  Program Alımı Đle Đlgili Notlar :
  · Program ismi belirlenirken hazfıza kartında seçilen isimle aynı isme sahip bir dosya
  bulunuyor ise ekranda “A:UZERINE YAZ / B:VAZGEC” ibaresi görülür. Bu durumda A
  tusuna basılırsa hafıza kartı üzerinde ki dosya silinir, yeni program bu isimle hafıza kartına
  kaydedilir. B tusuna basılırsa islemden vazgeçilir, isim belirleme ekranına geri dönülür.
 • (Yıldız) Tusu :
  DS-200 bekleme konumunda iken yıldız tusuna basılırsa ekranda “A:SIL, B:VAZGEC” ibaresi
  çıkar. Bu durumda A tusuna basılırsa ilgili dosya hafıza kartından silinir. B tusuna basılırsa islem iptal
  edilir.

(Kare) Tusu :

DS-200 C tusuna basılarak gönderim için CNC’den basla komutunu bekleme durumuna geçmis ise
(program gönderimine baslanmamıssa) # tusuna basılarak islem iptal edilerek tekrar bekleme
konumuna geçmesi sağlanabilir.
Aynı sekilde program alma isleminde de Dosya Đsmi belirleme ekranında iken (ekranda
“DOSYA ISMI: / O0000.NC” yazarken) # tusuna basılırsa islem iptal edilerek tekrar bekleme
konumuna geçmesi sağlanır.

Baud Rate Değistirme :
Baud rate değistirmek için cihaz setup ekranına girmek gerekir. Setup ekranına girmek için DS-200
bekleme konumunda iken * (yıldız) tusuna basılır. Yıldız tusu basılı iken reset tusuna basılır, Önce
reset tusu bırakılır ardından da * tusu bırakılır. “RS232 Ayarları / Baud:9600” ekranı gelir. A ve B
tuslarına basarak istenen baud rate seçilir (1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). Đstenen
baud rate değeri ekranda görüldüğünde C tusuna basılarak bir sonra ki ekran olan uzantı belirleme
ekranına geçilir.
Dosya Uzantısı Belirleme :
Dosya uzantısı belirlemek için üç haneli uzantının her bir hanesini A ve B tuslarına basarak istenilen değere getirilir. DS-200 ön tanımlı olarak NC uzantılı dosyaları okumaktadır. Örnek olarak cihaz TAP
uzantılı dosya için ayarlanacaksa ;

 1. DS-200 bekleme konumundayken * tusuna basılır, reset tusuna basılır ve cihazın setup
  ekranına gelmesi sağlanır.
 2. Baud rate ayarlama ekranında herhangi bir değisiklik yapılmadan C tusuna basılır ve uzantı
  belirleme ekranına geçilir.
 3. Ekranda “Dosya Uzantısı / *.NC” yazar ve imleç N üzerinde yanıp söner.
 4. N harfi T olana kadar A ya da B tusuna basılır.
 5. N harfi T olduğunda ise C tusuna basılarak ikinci karaktere geçilir, imleç ikinci karakter olan
  C üzerinde yanıp söner.
 6. Đkinci karakter olan C’yi A yapmak için iki kere B tusuna basılır, ikinci karakter A olduğunda
  C tusuna basılarak üçüncü karaktere geçilir, imleç üçüncü karakter üzerinde yanıp söner.
 7. Üçüncü karakterde P harfini buluna kadar A ve B tuslarına basılır, P olduğunda C tusuna
  basılarak TAP uzantısı cihaza girilir.
 8. Üçüncü karakterin girilmesiyle ekranın sağ altında “Tamam” yazar ve cihaz yeniden
  baslatılır. DS-200 artık hafıza kartı içinde ki TAP uzantıları okuyacaktır.
  Genel Notlar :
  · DS-200 ön tanımlı RS232 ayarları Data Bits : 7, Stop Bits : 2, Parity : Even,
  Handshaking : XON/XOFF seklindedir. Farklı ayarlar için bizimle temasa geçiniz.
  · Hafıza kartına en fazla 2 hafta bir FAT16 ya da FAT format atılmalıdır, format atmak için
  sırasıyla;
 9. Hafıza kartı bilgisayara takılır,
 10. Masaüstünden Bilgisayarım‘a çift tıklanır.
 11. Bilgisayar hafıza kartını hangi sürücü adı ile tanımışsa ( Örneğin E: ) o sürücü üzerine
  sağ tıklanır ve “Biçimlendir” seçilir.
 12. Gelen ekranda “Dosya sistemi” altında ki kutudan FAT seçeneği seçilir,
 13. “Baslat” tusuna basılarak hafıza kartı formatlanır.